حسابداری ذخیره مطالبات و مزایای پایان کار

⭕️ذخیره سنوات مزایای پایان کار معاف از مالیات میباشد

اگر سنوات در پایان خدمت به کارگر پرداخت شود ثبت زیر زده می شود:

هزینه بازخرید سنوات/مرخصی خدمت (بد)
صندوق/بانک/سایر حساب های پرداختنی – آقا یا خانم … (بس)

⭕️ اگر ذخیره شود :

هزینه بازخرید سنوات خدمت (بد)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (بس)

⭕️ نکته: برای ذخیره صحیح فقط نباید یک سال آن را حساب کنید بلکه می بایست از زمان کارکرد کارکنان را محاسبه و اختلاف مانده حساب و عدد جدید را ثبت بزنید یا بعبارت دیگر حساب را تعدیل کنید:

مثال : اگر مانده ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان تا پایان سال 89 شمسی 15.000 باشد
کل کارکرد هر کارگر را از بدو استخدام به روز محاسبه می کنیم ،سپس سنوات 1 روز آن را برطبق آخرین حقوقش محاسبه و ضربدر کارکردش می کنیم. وقتی همه کارگران محاسبه شدند کل ذخیره مزایای پایان خدمتشان محاسبه می شود.
فرض می کنیم می شود = 18.000 –
⭕️ثبت زیر را می زنیم:
هزینه بازخرید سنوات خدمت (مزایای پایان خدمت کارکنان) 3.000
ذخیره (سنوات خدمت) مزایای پایان خدمت کارکنان 3.000

در واقع نوعی تعدیل صورت می گیرد
دلیلش هم آن است که طبق قانون کارفرما می بایست بر طبق آخرین حقوق دریافتی (میانگین 3 ماه آخر) سنوات را محاسبه کند و در پایان سال کل سنوات را محاسبه (ازآغاز خدمت) و بعد مانده ذخیره را اصلاح کند.