5 مورد مهم که باید در مهلت قانونی انجام شود :

1- ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان :

طبق قانون مالیات ها، ارسال لیست مالیات حقوق پرسنل در هر ماه اجباری می باشد و باید پس از انجام محاسبات حقوق و تهیه گزارشات ، لیست مربوطه فرستاده شود. طبق ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مهلت ارسال لیست مالیات حقوق و پرداخت مالیات آن به مدت 30 روز می باشد.

2- ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان :

لیست بیمه تامین اجتماعی باید هر ماه به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. مهلت قانونی جهت تحویل لیست وپرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تاپایان آخرین روز ماه بعد است.

3- ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده :

گزارش ارزش افزوده باید حداکثر تا 15 روز بعد از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارسال شود و نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

4- ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی :

گزارش خرید و فروش فصلی باید حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر دوره مالیاتی (هر فصل) ارسال شود. عدم ارسال این گزارش مشمول جریمه می باشد.

5- ارسال اظهارنامه عملکرد :

بر اساس قانون مالیات ها مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت ها می باشد و چنانچه در مهلت چهار ماهه اظهار نامه عملکرد ارسال نشود مشمول جریمه می شود و در سال 95 با یک ماه کاهش 3 ماه پس از سال مالی مهلت برای ارسال اظهارنامه عملکردمشاغل دارد