?نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات حقوق سال ۱۳۹۸ مصوب شد.

? باتوجه به تصویب و ابلاغ بودجه سال ۹۸ ، میزان معافیت مالیات حقوق و نیزاشخاص موضوع مواد ۵۷ و۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم براساس تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ به شرح زیر تعیین و قطعی شد.

? تبصره ۶
الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.( ماهانه ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال)

? نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده(به استثنای تبصره‌های(۱) و(۲) ماده(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور

– تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد(۱۰%)
– نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (۱۵%)
– نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%)
– نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش‌برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%)
– نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد(۳۵%) می‌باشد.

? میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

? معافیت : تا ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه
ماهانه: ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال
مازاد تا ۱٫۵ برابر آن : ۱۰%
مازاد ۱٫۵ برابر تا ۲٫۵ برابر: ۱۵%
مازاد ۲٫۵ برابر تا ۴ برابر: ۲۰%
مازاد ۴ برابر تا ۶ برابر: ۲۵%
مازاد ۶ برابر: ۳۵%