? پرداخت هایی که مشمول کسر حق بیمه نیست

↗️ بازخرید ایام مرخصی.

↗️ هزینه عائلمه مندی.

↗️ هزینه سفر و فوق العاده مأموریت.

↗️ عیدی پایان سال

↗️ مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.

↗️ مرخصی های پاس شیر (حق شیر)

↗️ پاداش نهضت سواد آموزی.

↗️حق التضمین (کسر صندوق).

↗️ خسارت اخراج و مزایای پایان کار.