? محاسبه حق اولاد فرزندان در ماه های 31 روزه در قانون کار

?معمولا پرداخت مزایایی از قبیل حق اولاد ، بن و مسکن بصورت ماهانه قید می گردد و یک ماه به استناد ماده 443 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 30 روزمیباشد.
? لذا پرداخت مزایای فوق الذکر درکلیه ماه های سال اعم از 31 روزه ، 30 روزه ، ویا 29 روزه بر مبنای قانون مرقوم یعنی 30 روز پرداخت خواهد شد.
? البته چنانچه کارفرمایی حسب عرف ، پرداخت اینگونه کارگزین آنلاین کمک ها را در 6 ماهه اول سال بر مبنای 31 روز پرداخت کرده باشند دارای اعتبار خواهد بود.
? مبلغ حق اولاد برای هر فرزند مشمول ، معادل 3 برابر حداقل دستمزد روزانه اداره کار است.