همه چک دارند پس قوانین آن را هم بدانیم

«چک برگشتی» چه زمانی کیفری است ؟

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کردکه است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد.

قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری خواهد بود

توجه کنید در موارد زیر چک کیفری محسوب میشود و مجازات دارد

. صادر کننده از بسته بودن حساب خبر داشته باشد

اگر فردی از بسته بودن حساب جاری اش خبر داشته باشد و مبادرت به صدور چک از آن حساب نماید برای قانون گذار ثابت میشود که آن فرد قصد مجرمانه داشته و آن فرد را مجازات میکند.

  1. چک را ناصحیح تنظیم کند

اگر فردی برای فرار از پرداخت وجهی چک را ناصحیح تنظیم کند مثلا : امضایش فرق کند یا چک اش قلم خوردگی عمدی داشته باشد برای قانون گذار قصد مجرمانه بودن صاحب حساب برایش محرز میشود و وی را مجازات مینماید

  1. حین تاریخ مندرج در چک در حساب پول نداشته یا کسری داشته باشد

اگر فردی چکی را به روز صادر کند و در روز صدور کل مبلغ یا قسمتی از آن در حساب موجود نباشد قصد مجرمانه برای قانون گذار محرز است و باید مجازات شود

مجازات صدور چک بلا محل
تا مبلغ 1 میلیون تومان : 6 ماه حبس
از 1 میلیون تا 5 میلون تومان : 6 ماه تا یک سال حبس
از 5 میلیون تومان بیشتر : یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت داشتن دسته چک تا دو سال