معافیت ارزش افزوده مربوط به کاغذ و چاپ درقانون جدید

معافیت های قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کاغذ و چاپ و نشر و محصولات و خدمات مرتبط بدین شرح می باشد: