قراردادهای پیمانکار به دو دسته تقسیم می شوند :

1.قراردادهای مشمول طرح های عمرانی
2.قراردادهای پیمانکاری عادی یا غیر مشمول طرح های عمرانی

قراردادهای پیمانکاری در صورتی مشمول طرح های عمرانی نیست که اولا قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیم سازمان مذکور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد . ثانیا تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات ملی منطقه ای و استانی ) تامین شده باشد .
قراردادهای مشمول طرح های عمرانی نیز به دو دسته تقسیم می شوند :
قراردادهای مشمول طرح های پیمانکاری اجرایی و مشاوره ای که در هر یک میزان حق بیمه متفاوت است .
تمامی پیمانکاران اعم از حقیقی و حقوقی پس از انعقاد قرارداد باید اقدامات زیر را انجام دهند :
*ارائه یک نسخه از قرارداد منعقد شده به شعبه تامین اجتماعی محل پروژه
*تشکیل پرونده و گرفتن کد کارگاهی
*ارائه ماهیانه لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه و پرداخت حق بیمه
نکته مهم این که در مورد قراردادهای مشمول طرح های عمرانی مانند راهسازی ، که حق بیمه بوسیله واگذارنده کار از محل اعتبار پروژه و صورت وضعیت تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود . پیمانکار فقط باید لیست کارکنان را به صورت ماهانه تسلیم شعبه کند .
در صورتی که پیمانکار قسمتی از اجرای کار را به پیمانکاران فرعی واگذار نماید ، باید یک نسخه از قرارداد پیمانکاران فرعی را در اختیار شعبه مربوط قرار دهد و ملزم به ارسال لیست و حق بیمه کارکنان به شعبه تامین اجتماعی است .
حق بیمه قراردادهای موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی ، شامل :
میزان ناخالص کارکرد ،تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی و یا غیر عمرانی بودن طرح به ترتیب زیر محاسبه می شود :
1.حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی 6،6 درصد ناخالص کارکرد قرارداد محاسبه می شود .
2.حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزد ی باشد 15 درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم بیمه است محاسبه می شود .
3.صدور مفاصا حساب هر یک از قراردادهای پیمانکار منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است .
در حال حاضر در کشور عزیز ما بیشتر مراودات تجاری در قالب قراردادهای خدماتی و پیمانکاری انجام می شود و بی ارتباط با بازار کار حسابداری در حوزه خدماتی و پیمانکاری نیست