تطابق گزارش خرید و فروش فصلی با دیگر گزارش‌ها

نکته قابل توجهی که در مورد گزارش معاملات فصلی وجود دارد تطابق آن با دیگر گزارش‌های ارسالی به سازمان امور مالیاتی است.

به صورت که گزارشی که با عنوان معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود نباید مغایرتی با مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی داشته باشد و در این سه گزارش باید مبالغ مورد معامله در خرید و فروش و درآمد یکسان باشد.

به بیان دیگر جمع درآمد و هزینه‌ها و مبالغ خرید و فروشی که در چهار گزارش فصلی به سازمان مالیاتی ارسال می‌شود باید با اظهارنامه مالیاتی که به صورت سالانه ارسال می‌شود مطابقت داشته باشد.