چه هزینه هایی قابل قبول شناخته نمی شوند؟

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم ، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون ؛

از پرداخت مالیات معاف یامشمول مالیات با نرخ صفر بوده یابا نرخ مقطوع محاسبه می شود،به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.