گروه بندی جدید صاحبان مشاغل برای اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۰

گروه بندی صاحبان مشاغل برابر اصلاحیه اخیر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ( اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۰ ) بدین شرح می باشد: