به کارگران ساختمانی غرامت دستمزد‌ تعلق میگیرد؟

بیمه‌شدگان اجباری در دوره‌ی بیماری اگر با تجویز پزشک متخصص مدتی سرکار نروند، حقوق خود را دریافت می‌کنند، اما این موضوع در خصوص کارگران ساختمانی و همچنین کارگران قالیباف متاسفانه صدق نمی‌کند.

بنابراین به جز کارگرانی که بیمه اجباری دارند غرامت دستمزد به دیگر کارگران تعلق نمی‌گیرد.به گزارش ایلنا، برنامه «کارگر ایرانی» طبق روال یکشنبه‌های هر هفته، روز گذشته (۲۱ شهریور) برگزار و در صفحه‌ی اینستاگرام خانه کارگر پخش شد.

اکبر قربانی (کارشناس روابط کار) در خصوص کارگران ساختمانی گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از حق بیمه‌ی این کارگران را دولت خود تقبل می‌کند، غرامت بیماری به آن‌ها پرداخت نمی‌شود. ببینید بیمه‌شدگان اجباری در دوره‌ی بیماری اگر با تجویز پزشک متخصص مدتی سرکار نروند، حقوق خود را دریافت می‌کنند، اما این موضوع در خصوص کارگران ساختمانی و همچنین کارگران قالیباف متاسفانه صدق نمی‌کند. بنابراین به جز کارگرانی که بیمه اجباری دارند غرامت دستمزد به دیگر کارگران تعلق نمی‌گیرد.