برخی از پرتکرارترین تخلفات شرکت های دولتی از دیدگاه حسابرسان

استنادات قانونی یا مقرراتی برخی از پرتکرارترین تخلفات شرکت های دولتی از دیدگاه حسابرسان به شرح این جدول می باشد: