پرسش پاسخ قانون کار در خصوص عدم ارسال لیست بیمه

 حق بیمه کارگرانی که بیمه آنها توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی ارسال نشده چگونه است؟ در صورتی که کارفرما بر خلاف ماده ۱۴۸ قانون کار از ارسال لیست بیمه کارگر یا کارگران خود به سازمان تامین اجتماعی خودداری نماید و کارگر شاکی از طریق دادخواست در اداره کار و یا فرم ادعای سابقه سازمان تامین اجتماعی درخواست برقراری بیمه ایام کارکرد را بنماید ، حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به یکی از طرق زیر محاسبه خواهد شد .حالت اول :در صورتی که در زمان اجرای رای در سازمان تامین اجتماعی کارگر شاکی بیمه پرداز باشد بر مبنای آخرین حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد .

حالت دوم:

در صورتی که در زمان اجرای رای کارگر شاکی بیمه پرداز نباشد به صورت زیر برای هر ماه ادعای سابقه محاسبه خواهد شد( یک حداکثر حقوق سال اجرای رای + دو حداقل حقوق سال اجرای رای ) /۳ * ۳۰٪