سررسیدهای عمومی حسابداری

سررسیدهای عمومی حوزه حسابداری با توجه به ماه مهر بدین شرح می باشد:

– ۱۷ مهر(با توجه به تعطیلی روز پانزدهم و شانزدهم) مهلت ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان به سازمان امورمالیاتی
– ۱۷ مهر(با توجه به تعطیلی روز پانزدهم و شانزدهم) مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده اشخاص حقیقی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتها به سازمان امورمالیاتی

– ۳۰ مهر مهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان امورمالیاتی– ۳۰ مهر مهلت ارسال لیست حقوق شهریور به سازمان تامین اجتماعی– بموجب ماده ۱۳۷ قانون تجارت : هیات مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد