پرداخت حقوق و مزایا منوط به ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه پاکنا

 دستور رییس‌جمهور در خصوص ثبت یا تکمیل اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان در سامانه پاکنا (بخشنامه شماره ۶۸۹۳۹ مورخ ۳/۶/۱۴۰۰ معاون اول رییس جمهور)ابلاغ شد.

در راستای شفافیت و رعایت عدالت در پرداخت‌های ضروری کشور و ساماندهی و ایجاد انضباط مالی در پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و کنترل هزینه‌های جاری کشور، حسب دستور ریاست محترم جمهور لازم است کلیه دستگاه های نسبت به پیشنهادات ارایه شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، موضوع نامه شماره ۲۸۶۷۰۸ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۰ (تصویر پیوست) اهتمام و اقدام نمایند.