اظهارنظردرخصوص سه در هزار سهم اتاق بازرگانی از درآمدهای مالیاتی

اظهارنظر دفتر حسابرسی مالیاتی درخصوص سه در هزار سهم اتاق بازرگانی از درآمدهای مالیاتی منتشرشد.