مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲

باتوجه به مهلت تعیین شده در ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتها مبنی بر مهلت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده و آخرین تمدید اعلام شده برای ارسال اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۹ اشخاص حقوقی ، هفتم آذر اخرین مهلت ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ به سازمان امورمالیاتی میباشد.

ضمنا بموجب آخرین اطلاعیه سازمان امورمالیاتی ، سقف ریالی اشخاص مشمول برای اجرا از سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می باشد:

– جمع دارایی ها ( ستون بدهکار ترازنامه ) از ۸۰ میلیارد ریال به ۱۵۰ میلیارد ریال– جمع کل ناخالص درآمد ( فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی ) از ۵۰ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال