نرخ های مالیات حقوق

نرخ های مالیات حقوق بموجب ماده ۸۶ قانون مالیاتها و تبصره های آن بدین شرح می باشد: