نحوه ارزیابی سهم و سهم الشرکه شرکتها

نامه ریاست شورای عالی کارشناسان رسمی در رابطه با ارزیابی سهم و سهم الشرکه شرکتها منتشرشد.