تشریح شرایط جدید معافیت مالیات ارزش افزوده

تکالیف تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای معاف از ارزش افزوده موضوع بند(الف) جزء ١٧ تبصره ٢ ماده (٩) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد.١- الصاق برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاهای معاف

٢-در صورت تخلف و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از کالاهای معاف متخلفان مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی غیر قابل بخشودگی خواهند شد.