کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱

برای رونق فعالیت های تولیدی از دولت خواستیم که برای سال آینده، ۵ واحد درصد نرخ مالیات بر بنگاه های تولیدی کاهش پیدا کند.

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران گفت: بعد از سال ها با کمک سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد، برای رونق فعالیت های تولیدی از دولت خواستیم که برای سال آینده، ۵ واحد درصد نرخ مالیات بر بنگاه های تولیدی کاهش پیدا کند تا با سهولت بیشتری و فشار مالیاتی کمتری، خبر خوبی در سال ۱۴۰۱ برای تولیدکننده ها داشته باشیم.

او افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز از محل شناسایی فرارهای مالیاتی خواهد بود.