برخی احکام مالیاتی مهم در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

 برخی احکام مالیاتی مهم در قانون جدید ( دائمی ) مالیات بر ارزش افزوده که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی خواهد بود؛در قانون جدید، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان ماه بعد از انقضاء هر فصل مقرر گردیده است.مهلت اعتراض به برگه مطالبه ارزش افزوده همچون مالیات عملکرد، ۳۰ روز مقرر شده است.مطابق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مهلت اداره امور مالیاتی بابت توافق با مودی یا ارجاع پرونده مودی به هیات های حل اختلاف همچون عملکرد، ۴۵ روز شده است.طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بعد از ابلاغ برگ قطعی مالیات بر ارزش افزوده، ظرف ۲ ماه به شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود.