🔘 مودی پس از صدور برگ تشخیص تقاضای کسر هزینه درمانی خود را دارد ، پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی است. هیات حل اختلاف حق کسر هزینه درمانی را دارد؟

🌀 هیات حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی است و لذا می تواند راسا در اجرای ماده ۱۳۷ نسبت به کسر هزینه های درمانی بر اساس مستندات ارائه شده اقدام نماید.

🌀 البته اگر مودی بیمه تکمیلی داشته باشد ، وجوهی که از این بابت از طریق هر نوع بیمه دریافت داشته قابل کسر از درآمد وی نبوده و فقط آن بخش از هزینه ها که مودی شخصا پرداخت نموده و توسط بیمه ها جبران نشده قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است.