تاخیر ثبت رویدادهای مالی در موارد زیر هیچ گونه خللی به اعتبار دفاتر قانونی وارد نمی نماید و دفاتر قابل قبول مراجع قانونی هستند.

۱-تاخیر ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه

تاخیر ثبت اطلاعات در دفتر روزنامه تا ۱۵ روز بعد از وقوع رویداد مالی مجاز است.

۲-تاخیر تحریر دفاتر قانونی در مورد اشخاص حقوقی تازه تاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد اشخاص حقیقی از تاریخ شروع فعالیت تا ۲ ماه مجاز خواهد بود

۳-تاخیر ثبت رویداد های مالی به دلیل خارج از دسترس قرار گرفتن دفاتر قانونی بدون اختیار صاحب دفاتر توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی

در مواردی که دفاتر قانونی توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار صاحب دفاتر از دسترس آن خارج شود ، صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف ۲ ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تاخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد شد .

۴- تاخیر ثبت رویداد های مالی در ضمن سال مالی

ثبت در دفاتر قانونی ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچ گونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد ، مجاز است