فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حسابها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد

 • 1-کنترل سند حقوق و دستمزد
  ۲- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
  ۳- کنترل سامانه حقوق اداره دارایی با لیست سیستم و بیمه
  ۴- کنترل استهلاک دارایی و اموال و ثبت های تعدیلی آنها
  ۵- کنترل گردش مواد در پایان سال ویژه واحدهای تولیدی
  ۶- کنترل مربوط به مالیات و ثبت هزینه اجاره
  ۷- کنترل محاسبات نیروهای تسویه شده و عیدی پایان سال
  ۸- کنترل زونکن مغایرت بانکی و صورت مغایرت ها
  ۹- کنترل دقیق ثبت های حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
  ۱۰- کنترل حساب ذخیره مالیات
  ۱۱- کنترل حساب سایز ذخایر مانند آب و برق و گاز در پایان سال
  ۱۲- کنترل مانده حساب بدهکاران و بستانکاران و اخذ تاییدیه
  ۱۳- کنترل و تطبیق گزارشات مربوط به صورت معامالت فصلی
  ۱۴- کنترل وضعیت معافیتها اگر با اشخاص حقیقی سروکار دارید
  ۱۵- کنترل ثبت های مربوط به جاری شرکاء در هنگام ورود و خروج وجه نقد
  ۱۶- کنترل حساب سودانباشته و یا زیان سنواتی