ثبت تخفیفات جنسی فروش و اشانتیون که مورد قبول سازمان امور مالیاتی است.

با اینکه اشانتیون جزء هزینه های بازاریابی و تبلیغات می باشد و اگر هزینه های مزبور، مدارک و مستندات مثبته کافی و قابل استناد داشته باشد ، این هزینه ها طبق قانون بایستی مورد قبول واقع گردد اما بعضا” با برگشت آنها به دلیل عدم ثبت صحیح از طرف ممیزین رسیدگی کننده سازمان امور مالیاتی مواجه میشویم.

?به همین جهت نگاهی میکنیم به معضل و راهکار آن :

?حالت معمول ثبت
فرض کنیم کالایی را به نرخ واحد 10.000 ریال می فروشید .
در صورتی که مشتری 5 کالا خریداری نماید کالای ششم را به رایگان می دهید.

? در این صورت احتمالا” شما تا بحال سند زیر را می زدید

حسابهای دریافتنی-بد 50.000
تخفیفات فروش-بد 10.000 (110.000) فروش-بس 60.000 (610.000)

و سازمان امور مالیاتی قسمتی یا تمام تخفیفات فروش را برگشت میداده است .

? راه حل:
1️⃣ باید تخفیفات فروش در فاکتور ثبت شود.
2️⃣ آیین نامه فروش تنظیم ، قرارداد بین فروشنده و خریدار منعقد و در آنها نرخهای متفاوت فروش به ازای مقادیر متفاوت سفارش مشتری پیش بینی و تصریح شود که به ازاء خرید بیشتر، نرخ کمتر استفاده میگردد.
?به عنوان مثال :
تا 4 عدد خرید ،نرخ فروش کالا 10.000 ریال
از 4 عدد خرید به بالا ،نرخ فروش کالا 8.334 ریال

3️⃣ فاکتور و سند حسابداری فروش بصورت خالص ثبت گردد.

حال؛ فاکتور را برای 6 واحد کالا صادر کنید و سند زیر را بزنید ??

حسابهای دریافتنی-بد 50.000
فروش-بس 50.000
(6*8.334)
? دقت نمایید که در ثبتهای فوق ارزش افزوده لحاظ نشده است.