نکات و کسورات بیمه‌ای ومالیات در قراردادهای پیمانکاری:

۱) %١٠ مالیات ماده ٨۶ ق.م.م در صورت مشاور بودن پیمانکار در صورتیکه شخص حقیقی باشد.

۲) ۵% سپرده حق بیمه

۳) ۱۰% سپرده حسن انجام کار

? شایان ذکر است که سپرده حق بیمه و سپرده حسن انجام کار پس از پایان کار و ارائه مفاصاحساب به پیمانکار عودت داده می شود.

? نکته: طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن کارفرما باید:

۱) قسط آخرقرارداد پیمانکار و ۵% سپرده حق بیمه را تازمان ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری نماید.

۲) کارفرما می باید قرارداد هایی که یکسال از تاریخ خاتمه یا تعلیق و یافسخ آنها گذشته و پیمانکار از ارائه مفاصا حساب اجتناب نموده است به سازمان مراجعه نموده و ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کار و مهندسین مشاور از محل ۵% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده، جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد را به سازمان پرداخت نمایند.

۳) به قراردادهای پیمانکاری که بعنوان مشاوره باشد طبق ماده 86 ق.م.م 10% مالیات تعلق میگیرد ولی در صورتیکه عمرانی باشد مالیاتی لحاظ نخواهد شد و تنها مالیات ارزش افزوده مورد بررسی قرار میگیرد.