ماهیت ۹گروه اصلی حسابها

۱-دارایی جاری=بدهکار
۲-دارایی غیر جاری=بدهکار
۳-بدهی جاری=بستانکار
۴-بدهی غیرجاری=بستانکار
۵-حقوق صاحبان سهام=بستانکار
۶-درآمد=بستانکار
۷-بهای تمام شده=بدهکار
۸-هزینه ها=بدهکار
۹-حسابهای انتظامی=بدون ماهیت

حسابهای کل ،معین و تفصیلی که زیر مجموعه گروه حسابهای اصلی قرار میگیرند ماهیت سرگروه خود را میگیرند

مثلا وجوه نقد و بانک که زیر مجموعه گروهِ دارایی جاری قرار میگیره ماهیت همین گروه حساب(دارایی جاری)که بدهکار هست رو میگیره و این حساب نیز ماهیتش بدهکار میشه.