✅فرآیند عملیات حسابداری تصفیه

 • چنانچه هیئت تصفیه نسبت به وصول و فروش دارائیها به صورت تدریجی اقدام نماید یک حساب سود یا زیان تصفیه در دفاتر افتتاح شده به تدریج که دارائیهای غیر نقد وصول یا فروخته می شود حساب بانک معادل وجوه دریافتی بدهکار، ارزش دفتری دارائیها ی غیر نقد بستانکار، تفاوت بین مبلغ وصولی و دفتری دارائیهای وصول و فروخته شده به حساب سود یا زیان تصفیه منظور می شود.
  2- چنانچه در موقع پرداخت بدهیها هیئت تصفیه مبلغی کمتر یا بیشتر نسبت به ارزش دفتر بدهیها پرداخت نماید تفاوت به حساب سود و زیان تصفیه منتقل می شود.
  3- هزینه های مربوط به دوران تصفیه نیز معادل مبلغ پرداختی حساب سود یا زیان تصفیه بدهکار، و حساب بانکی بستانکار می شود.
  4- حساب اندوخته ها، سود انباشته و مانده سایر حسابها به استثناء حساب سرمایه سهام به حساب سود یا زیان تصفیه منظور می شود.
  5- مانده حساب سود یا زیان تصفیه به نسبت، به حساب سرمایه سهام انتقال و معادل ارزش دفتری هر سهم به دارندگان آن وجوه نقد پرداخت می گردد.
  ⭕️مثال – ترازنامه شرکت تعاونی الف در 29/12/87 به شرح زیر است:
  وجه نقد 1500 ریال – ح دریافتنی 5200 ریال – ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 200 ریال – موجودی کالا 4000 ریال – ساختمان 3000 ریال- استهلاک انباشته 1000 ریال – وسایط نقلیه 2500 ریال – استهلاک انباشته 500 ریال – ح پرداختنی 3500 ریال – تسهیلات بلند مدت پرداختنی 2000 ریال – سرمایه 4000 ریال- اندوخته قانونی 1000 ریال – سایر اندوخته ها 1500 ریال – سود انباشته 2500 ریال
  طبق رعایت کلیه موارد قانونی انحلال شرکت با اکثریت آراء به تصویب رسیده، عملیات تصفیه به شرح زیر است:
  1- وصول کل مطالبات به مبلغ 5100 ریال
  2- کل موجودی کالا به مبلغ 4500 ریال فروخته شد
  3- ساختمان به مبلغ 3500 ریال به فروش رسید
  4- وسایط نقلیه به مبلغ 1200 ریال به فروش رسید
  5- بدهیها به کسر 3200 ریال (ح پرداختنی) پرداخت گردید
  6- تسهیلات بلند مدت به علاوه بهره (سود تضمین شده) ثبت نشده جمعاً به مبلغ 2100 ریال تسویه گردید
  7- هزینه های تصفیه بالغ بر 800 ریال پرداخت گردید
  8- مبلغ 400 ریال بابت بازخرید کارکنان پرداخت گردید
  ثبت های مربوط به تصفیه به قرار زیر است:
  1- وجوه نقد 5100
  ذخیره م م 200
  (مطالبات مشکوک الوصول)
  ح دریافتنی 5200
  سود یا زیان تصفیه 100
  وصول کل مطا لبات به مبلغ 5100 ریال

2- وجوه نقد 4500
موجودی کالا 4000
سود و زیان تصفیه 500
فروش کل موجودی کالا به مبلغ 4500 ریال

3- وجوه نقد 3500
استهلاک انباشته ساختمان 1000
ساختمان 3000
سود یا زیان تصفیه 1500
فروش ساختمان به مبلغ 3500 ریال
4- وجوه نقد 1200
استهلاک انباشته وسایط نقلیه 500
سود یا زیان تصفیه 800
وسایط نقلیه 2500
فروش وسایط نقلیه به مبلغ 1200 ریال

5- ح پرداختنی 3500
وجوه نقد 3200
سود یا زیان تصفیه 300
پرداخت بدهیها به کسر 3200 ریال

6- تسهیلات بلند مدت پرداختنی 2000
سود یا زیان تصفیه 100
وجوه نقد 2100
تسویه تسهیلات بلند مدت بعلاوه بهره ثبت نشده جمعاً به مبلغ 2100 ریال

7- سود یا زیان تصفیه 800
وجوه نقد 800
پرداخت هزینه های تصفیه بالغ بر 800 ریال

8- سود یا زیان تصفیه 400
وجوه نقد 400
پرداخت مبلغ 400 ریال بابت باز خرید کارکنان
9- اندوخته قانونی 1000
سایر اندوخته ها 1500
سود انباشته 2500
سود یا زیان تصفیه 5000

10- سود یا زیان تصفیه 5300
سرمایه 5300

11- سرمایه 9300
وجوه نقد 9300