✅ثبت حسابداری مالیات عملکرد

در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود(زیان)، در صورتیکه نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود.

  1. ثبت ذخیره مالیات بردرآمد در پایان سال:

سود و زیان جاری * بدهکار

ذخیره مالیات بر درآمد * بستانکا

  1. بعد از صدور برگ تشخیص و قطعی شدن مالیات:

ذخیره مالیات بردرآمد * بدهکار

مالیات پرداختنی * بستانکار

  1. هنگام پرداخت مالیات قطعی:

مالیات پرداختنی * بدهکار

بانک * بستانکار

4.حالا اگر مبلغ مالیات قطعی بیش از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:

مالیات پرداختنی * بدهکار

سود و زیان انباشته * بدهکار

بانک * بستانکار

حالا اگر مبلغ مالیات قطعی کمتر از مالیات ابرازی باشد ، ثبت زیر را می زنید:

ذخیره مالیات بر درآمد * بدهکار

سود و زیان انباشته ***بستانکار