آیا پایه سنوات در حق اولاد تاثیر دارد؟

? مستند به ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی به کارگران اعم ” زن یا مرد ” که دو شرط اساسی را داشته باشند:

الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد.

ب) سن فرزندان او از ۱۸ سال کمتر باشد ویا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل ، و یا در اثر بیماری طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قادر بکار نباشد.

? مبنای پرداخت کمک عائله مندی، حداقل دستمزد همان سال خواهد بود.

? آنچه که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار تحت عنوان مزایای رفاهی و انگیزشی آمده است از قبیل مسکن، خواربار، اولاد، بن، ایاب و ذهاب، کمکهای غیر نقدی، سود سالانه و افزایش تولید در محاسبه سنوات پایان کار لحاظ نمی شود.