?طبق بخشنامه تراکنش‌های بانکی که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از این قبیل هستند:

➖تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر

➖دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ

➖دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

➖تسهیلات بانکی دریافتی

➖انتقالی بین حساب‌های شخص

➖انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی

➖تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی‌ربط

➖دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.

➖قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی

➖وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت

➖انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد

➖مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)