دادرسی مالیاتی

? به کارهایی که مؤدی برای حل اختلاف خود با سازمان امور مالیاتی باید انجام دهد دادرسی مالیاتی می‌گویند.

? قانونگذار برای ضابطه‌مند کردن دادرسی مالیاتی، چهارچوب‌هایی تعیین کرده و برای احقاق حقوق مؤدی مالیاتی، مراحل قانونی‌ را تعریف کرده‌ است. پرونده مؤدی ممکن است در هر یک از این مراحل حل شود و درعین‌حال ممکن است ، به مرحله بعدی ارجاع شود. به مجموع این مراحل، چرخه دادرسی مالیاتی می‌گویند.

? مراحل چرخه دادرسی مالیاتی:

?رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه
?هیات حل اختلاف مالیاتی
?شورای عالی مالیاتی
?هیات سه‌نفری وزارت اقتصاد
?دیوان عدالت اداری