?فرمول های محاسبه آیتم های حقوق و دستمزد

❌نحوه محاسبه تاخیر
حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۲۲۰ ×مدت ساعت/دقیقه ..تاخیر

❌محاسبه اضافه کاری
حقوق پایه + مزایای شغلی به تبع شغل÷۲۲۰×۱،۴۰×مدت کارکرد

❌نحوه محاسبه ماموریت
حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۳۰×مدت روز ماموریت

❌نحوه محاسبه مزایای پایان خدمت
حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۳۶۵×مدت کارکرد

❌نحوه محاسبه عیدی
حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۳۶۵×مدت کارکرد× ۶۰ روز یا حداکثر ۹۰ روز

❌نحوه محاسبه مرخصی پایان خدمت
حقوق پایه +مزایای شغلی به تبع شغل ÷۳۰×مدت روز\ساعتی مرخصی