#نکات

هرگاه مستاجر در مورد محل اجاره (ساختمان) تاسیسات یا متحدثاتی به خرج خود ایجاد نماید مانند دیوار کشی ، محوطه سازی و… در این حالت آنها را تحت عنوان تاسیسات در ساختمان استیجاری ثبت نموده و بها تمام شده اینگونه تاسیسات باید طی عمر مفید دارایی یا مدت اجاره (هرکدام که کمتر است) مستهلک یا از حساب ها خارج نماید.