? روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی

?۱ . رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )
?۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )
?۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
?۴ . هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م
?۵ . شورای عالی مالیاتی
?۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
?۷ . دیوان عدالت اداری