🔸 روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی

🔸۱ . رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )
🔸۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )
🔸۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
🔸۴ . هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م
🔸۵ . شورای عالی مالیاتی
🔸۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
🔸۷ . دیوان عدالت اداری