✅ 18 روش برای کنترل داخلی درآمد ها و هزینه ها

? کنترل فروش و درآمدها:

1⃣ تنها کالاهایی از انبار صادر یا خدماتی انجام می شود که قبلا مجوز صدور ، حواله انبار /انجام کار برای آن صادر شده باشد.

2⃣ مدارک مربوط به تحویل کالا یا انجام خدمات به نحو مناسب از مشتریان

3⃣ مدارک مربوط به ارسال و یا تحویل کالا عینا جهت ثبت در سوابق انبار مورد استفاده قرار می گیرد.

4⃣ صورت حساب ها با شماره ترتیب چاپی و بر اساس مندرجات مدارک مربوط به ارسال کالا یا ارائه خدمات تنظیم می شود.

5⃣ قبل از ارائه صورت حساب ها به مشتری ، کنترل های زیر توسط اشخاصی مستقل از تنظیم کنندگان صورت حساب به عمل می آید:

? کنترل قیمت های مندرج در صورت حساب با قرارداد منعقده و یا لیست قیمت مصوب
?کنترل محاسبات صورت حساب
? کنترل سایر شرایط از قبیل تخفیفات و نحوه پرداخت

6⃣ وجوه نقد ،چک ها و اسناد دریافتنی در هنگام دریافت با مدارک مربوطه مطابقت داده شده و رسید مربوط که دارای شماره ترتیب چاپی باشد به نحو مناسبی صادر می شود.

7⃣ کلیه وجوه چک های دریافتنی ،حداکثر در ابتدای روز به حساب بانکی شرکت واریز شده و یا جهت وصول به بانک واگذار و کلیه اسناد مدت دار به مسئول مربوطه تحویل و رسید مربوطه دریافت می شود.

8⃣ طی دوره های منظم مثلا 15 روز یکبار صورت حساب های بانکی مربوطه به کلیه حساب های بانکی اخذ و توسط اشخاصی مستقل از مسئولین دریافت و پرداخت و مسئولین ثبت دفتر با اقلام مندرج در دفاتر شرکت مطابقت و ماهیت و دلایل کلیه اقلام مزبور ، اقلام مغایرت مشخص شده و نتایج حاصله توسط یکی از مقامات مسئول شرکت مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.

? کنترل خرید ها و هزینه ها :

1⃣ هیچ خرید یا دریافت خدمتی بدون مجوزهای خرید یا دریافت خدمات انجام نمی شود .

2⃣ در هنگام تحویل کالا یا خدملات ، مدارک کافی و مناسب برای مستند کردن مشخصات ، مقادیر یا کیفیت کالا تهیه می شود .

3⃣ کنترل های مناسبی وجود دارد که بتوان اطمینان حاصل نمود که کلیه مدارک مدنظر قرار خواهد گرفت.

4⃣ کنترل های مناسبی وجود دارد تا بتوان اطمینان حاصل نمود که در مقابل کلیه مدارک مربوط به کالا یا ارائه خدمات دریافتی صورت حساب دریافت می گردد.

5⃣ مقادیر ، مشخصات و کیفیت کالا /خدمات دریافتی مندرج در صورت حساب ها با مدارک مربوط با دریافت کالا مطابقت می گردد.

6⃣ صدور چک تنها در مقابل برگ های دستور پرداخت دارای شماره چاپی که بر مبنای مدارک و مستندات مربوط به معاملات شرکت صادر گردیده و توسط مقام مسئولی تائید گردیده ، انجام می شود .

7⃣ همزمان با صدور چک مستندات و مدارک پیوست جهت جلوگیری از استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می شود.

8⃣ صدورچک و حواله های بانکی توسط اشخاصی مستقل از صادر کننده مجوز پرداخت صورت می گیرد.

9⃣ در زمان تحویل چک به ذینفع رسید معتبر دریافت و چک های تحویل نشده به نحو مناسبی نگهداری میشود.

? قبل از پرداخت صورت مخارج توسط شخصی مستقل از تهیه کننده از نظر صحت مطالبات و مدارک اسناد ضمیمه کنترل و تصویب و برای جلوگیری از استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می شود.