📌 تکلیف اداره امور مالیاتی در خصوص صدور مفاصا حساب مالیاتی:

🔮 ماده ۲۳۵ ق.م.م: اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند.

🔮 مراحل:
۱) درخواست کتبی مودی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی
۲) دستور ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی توسط رییس امورمالیاتی یا رییس گروه مالیاتی
۳) بررسی پرونده و تهیه خلاصه وضعیت توسط کاردان یا کارشناس مالیاتی
۴) بررسی و تایید خلاصه وضعیت توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی
۵) ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مربوط
۶) اعلام میزان بدهی قطعی به مودی
۷) پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط مودی
۸) صدور گواهی عدم بدهی نسبت به مالیات قطعی شده لغایت عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و امضا توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی و تحویل به مودی