✅ مزد ومزایای پایان کار

1- عیدی و پاداش :

باتوجه به مصوبه مورخ 6/12/70 مجلس شورای اسلامی،مزایای عیدی و پاداش به هر یک از کارگران کارگاه بر مبنای60 روز آخرین مزد قابل پرداخت خواهد بود.

? نحوه محاسبه:

   مدت کارکرد (به روز)×365÷(60× مزد ثابت روزانه)=عیدی و پاداش

2- حق سنوات خدمتی :

با عنایت به ماده21قانون کار قراردادکار طرفین کار در صورت بروز یکی ازموارد شامل فوت،بازنشستگی،از کارافتادگی کلی،انقضاءقراردادکار،پایان کارمعین ،استعفا وتحقق شرایط فسخ مطروحه در قرارداد فی مابین خاتمه می یابد ومشمول پرداخت حق سنوات بشرح ماده24وتبصره 4ماده8 مصوبه مورخ 25/8/87 مجمع تشخیص مصلحت نظام درراستای رفع برخی موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی قانون کار می گردد.

بدیهی است ترک کارکارگردرآخرین قراردادکار مدت محدود صرفا متوجه همان قرارداد بوده فلذا مزایای پایان کارخواهان درقراردادهای منقضی شده قبلی بدایشان تعلق خواهد گرفت.

? نحوه محاسبه :
مدت کارکرد (به روز)×365÷(30× مزد ثابت)=حق سنوات

3- مانده مرخصی استحقاقی:

به استناد ماده 64 و66 قانون کار مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاد از مزد واحتساب چهارروز جمعه جمعا یک ماه است که کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید.

? نحوه محاسبه:
میزان مانده مرخصی (به روز)×حق السعی روزانه =مانده مرخصی استحقاقی