✅کارهایی که یک حسابدار به صورت روزانه،هفتگی،ماهانه،سه ماه یک بار و سالانه باید انجام بده ذکر مهلت انجام دادن هرکدام از آنها

1-ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری مهلت :به صورت روزانه

2-ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه مهلت:حداکثر تا15پونزدهم ماه بعد
3-انتقال از دفتر روزنامه به دفتر کل
مهلت :بلافاصله بعد از ثبت سند در دفترروزنامه

توجه: اگه تحریر دفاتر روزنامه و کل از ۱۵ماه بعد فراتر برود باعث رد شدن دفاتر شده وشامل جریمه های سنگین میشیم
4-تهیه لیست حقوق و دستمزد در پایان هرماه

5-محاسبه بیمه پرسنل و سهم کارگر و کارفرما و تهیه لیست بیمه
تامین اجتماعی و ارسال آن در سامانه اینترنتی
مهلت ارسال: تا پایان ماه بعد

6-محاسبه مالیات حقوق پرسنل و تهیه لیست مالیات بر درآمد حقوق پرسنل و ارسال آن در سامانه اینترنتی اداره مالیات
مهلت:تا پایان ماه بعد

7-تهیه اظهار نامه ارزش افزوده در پایان هر فصل(بهار ،تابستان،پائیز ،زمستان ) و ارسال آن در سامانه اینترنتی اداره مالیات
مهلت ارسال :۱۵ روز بعداز هر فصل و واریز مبلغ آن

8-تهیه صورت معاملات فصلی به صورت هر ۳ماه یکبار در آخر هرفصل
و ارسال آن به صورت اینترنتیدر سایت اداره دارایی
مهلت ارسال:یک ماه و نیم بعداز هر فصل

9-بستن حسابها در آخرین روز سال و ثبت سندختتامیه
مهلت :آخرین روز سال
10-پر کردن اظهارنامه عملکرد سالانه در سایت اداره دارایی بعد از اتمام سال مالی

مهلت ارسال:آخر خرداد ماه سال بعداز سال مالی