🌐 مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کنند مشمول جریمه می‌شوند

🔸براساس ماده ۳۸ این لایحه مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده ۳۹ این قانون و بند «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نماید.