ثبت برگشت از فروش سنواتی به روش دایمی

? اگر برگشت از فروش سال یا سالهای قبل داشته باشیم نمیتوانیم به حساب برگشت از فروش ثبت کنیم بلکه بصورت زیر باید ثبت شود :

با فرض اینکه فروش ۱۰۰ ریال و قیمت تمام شده کالا فروش رفته سنواتی برگشت شده 90 ریال ثبت شده باشد .

1- تعدیلات سنواتی بد 100
مالیات وعوارض بد 9
حسابهای دریافتنی تجاری بس 109

2- موجودی کالا بد 90
تعدیلات سنواتی بس 90