✅ مهلت تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق در اصلاحیه ۳۱/ ۴/ ۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم

🔘 بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ کارفرمایان پس از محاسبه و کسر مالیات دریافت کنندگان حقوق《 تا پایان ماه بعد 》فرصت دارند نسبت به تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن ، به اداره امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند .