کارگران باید بدانند

مقرری بیمه‌ بیکاری از روز اول‌ بیکاری قابل‌ پرداخت‌ است‌.

مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری جزء سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ محسوب خواهد شد.( از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت )

در صورت‌ بیکاری زن و شوهر، هر دو میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند، اما‌ فقط‌ یکی از آنان‌ (زن‌ یا شوهر) میتواند از افزایش‌ مقرری به‌ ازاء هر یک‌ از فرزندان‌ استفاده‌ کند.

بیمه‌شده‌ بیکار و افراد تحت‌ تکفل‌، در مدت‌ دریافت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری از خدمات‌ درمانی قانون‌ تأمین‌ اجتماعی استفاده‌ خواهند کرد.

مقرری بیمه‌ بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین‌ اجتماعی، از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ است.
بیکاران‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ در اخذ پروانه‌های کسب‌ و کار و موافقت‌ اصولی و تأسیس‌ واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت‌ کار و امور اجتماعی در اولویت‌ قرار خواهند داشت‌.

کارگران‌ فصلی در صورتی که‌ در یک‌ فصل‌ کار بیکار شوند، مشمول‌ استفاده‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری خواهند بود.

کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتیکه‌ در مدت‌ قرارداد بیکار شوند، می توانند‌ از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده‌ کنند.

کارگران‌ دارای قرارداد با مدت‌ معین‌ در صورتی که‌ ماهیت‌ کار آنان‌ دایمی باشد، در صورت‌ بیکاری در پایان‌ قرارداد مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ و سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی لازم‌ است‌ از منابع‌ صندوق‌ بیمه‌ بیکاری نسبت‌ به‌ پرداخت‌ مقرری بیمه‌ بیکاری اقدام‌ نماید.