? پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد /

? برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود.

? در زیر به مهمترین از این موارد اشاره می کنیم :

۱ . ?ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان /

۲ .?ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان /

۳ .?ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده /

۴ .?ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی /

۵ .?ارسال اظهارنامه عملکرد /