📌 ۷ نکته اساسی در مورد مرخصی:

🔮 طبق ماده ۶۴ قانون کار مرخصی بدون احتساب جمعه ۲۶ روز و با احتساب جمعه درسال ۳۰روز میباشد.

🔮 طبق ماده ۶۶ قانون کار ۹روز از مرخصی قابل ذخیره میباشد.

🔮 چنانچه کارفرما ۹روز رو ذخیره نگیرد میبایست مبلغ آن را پرداخت کند.

🔮 پرداخت بیش از ۹روز جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نمیباشد.

🔮 در محاسبه بازخرید مرخصی کلیه آیتم های قرارداد (دریافتی) حتی انگیزشی لحاظ میشوند.

🔮 مرخصی استعلاجی قابل کسر از مرخصی استحقاقی نخواهد بود و دو مبحث جداگانه هست.

🔮 در پایان سال مبنای محاسبه(مخرج کسر) ۳۰روز خواهد بود حتی اگر مبنای شرکتی ۲۶روز باشد.