وظیفه حسابرس در مواردی که صورتهای مالی سال گذشته توسط حسابرس دیگری رسیدگی شده است چیست ؟

در مواردی که صورتهای مالی دوره قبل توسط حسابرس دیگری حسابرسی شـده اسـت حسـابرس جانشـین پـس از کسب مجوز صاحبکار و رعایت الزامات حرفه ای می تواند با بررسی کاربرگهای حسابرسی قبلـی ، شـواهد مناسـب و قابل قبولی را درباره مانده های اول دوره گردآوری کند .
اگر گزارش حسابرسی صورتهای مالی دوره قبل بـه صـورت غیر استاندارد ( مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر ) باشد حسابرس جانشین در دوره جـاری بایـد موضـوعاتی را کـه
سبب عدول از شکل استاندارد شده است مورد توجه خاص قرار دهد .