مودیان بدانند ؛

به موجب ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم ، در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند ، مشمول جریمه‌ ” غیرقابل بخشودگی ” به شرح زیر خواهند بود ؛

? معادل سی درصد (۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل/

? معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان/