💢 آیا می دانید یکی از مهمترین مشکلاتی که کارگران در هنگام استفاده از قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور با آن مواجه می شوند چیست؟

پاسخ
✅ یکی از مهمترین مشکلات کارکنان در هنگام بازنشستگی مشاغل سخت عدم تطابق عناوین شغلی با لیستهای بیمه است که کارفرمایان برای آنها به بیمه اعلام می کنند. مثلا شغل واقعی کارگر، فنی می باشد ولی در لیست بیمه شغل کارگر اداری،خدماتی یادربرخی مواقع فاقدشغل رد می شود . این موضوع می تواند بازنشستگی کارگررا با مشکل مواجه ساخته وحتی به تعویق بیاندازد لذا به همه کارکنان با هر سابقه کار توصیه می شودبا مراجعه به واحد اداری ،مالی محل کاریا بیمه تامین اجتماعی از تطابق عنوان شغل فعلی خود با لیست بیمه ارسالی به سازمان تامین اجتماعی اطمینان حاصل نمایند.